نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- فرم تعهدنامه
فرم تعهدنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/2 | 
قابل توجه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله فرم تعهدنامه را تکمیل و در پرونده مقاله قرار دهید
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.82.82.fa
برگشت به اصل مطلب