نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- فرم حق نشر
حق نشر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/11/11 | 

قابل توجه نویسندگان محترم بعد از پذیرش مقاله فرم حق نشر را تکمیل و در پرونده مقاله قرار دهید

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.65.20.fa
برگشت به اصل مطلب