نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- اخبار نشریه
مجمع عمومی انجمن جدید مدیریت بهره وری ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/4 | 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.43.65.fa
برگشت به اصل مطلب