نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- پروانه انتشار
پروانه انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/24 | 

ترتیب انتشار نشریه از دوفصلنامه به فصلنامه 
پروانه انتشار قدیمی نشریه


AWT IMAGE

پروانه انتشار جدید نشریه

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.76.59.fa
برگشت به اصل مطلب