نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران- فرم تعارض منافع
فرم تعارض منافع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/5/27 | 

قابل توجه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله فرم تعارض منافع  را نیز تکمیل و در پرونده مقاله قرار دهید

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران:
http://ieijqp.ir/find.php?item=1.68.29.fa
برگشت به اصل مطلب